top of page

Profil Absolwenta

Natural Dziewczyna
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym.

 • Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i dalszej edukacji.

 • Jest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania.

 • Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości. Jest świadomy własnej roli społecznej – syna, córki, brata, siostry, więzi rodzinnych oraz tradycji.

 • Ma poczucie własnej wartości. Posiada świadomość własnych zainteresowań i akceptuje siebie.

 • Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się panującym zasadom i normom zachowania. Dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie – prawdę, dobro, piękno i miłość.

 • Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu. Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez odkrywanie i eksperymentowanie.

 • Posiada podstawową wiedzę o Polsce i Europie. Jest otwarty, tolerancyjny wobec innych ludzi i innych narodowości. Akceptuje odrębność narodową, która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach, warunkach życia i symbolice.

 • Zna podstawowe zasady postępowania warunkujące jego bezpieczeństwo.

 • Zna zachowania prozdrowotne i umie dbać o swoje zdrowie.

 • Rozumie potrzebę działań ekologicznych – jest przyjacielem przyrody.

bottom of page