top of page

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Korczakowe Love, jest Dyrektor przedszkola Kowalska Olga, oraz Wydział Edukacji poprzez System Informacji Oświatowej.

 2. Administrator danych osobowych - Dyrektor Punktu Przedszkolnego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym;

  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;

  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;​

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;​

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

   • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:​

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;​

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:​

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;​

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:​

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;​

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.​

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Korczakowe Love Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

bottom of page