top of page

Ramowy Rozkład Dnia

6:30 - 8:00

 • Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę.

 • Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

 • Ćwiczenia graficzne, logopedyczne.

 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza.

 • Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

8:00 - 9:00

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 • Spożywanie śniadania.

 • Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

9:00 - 10:00

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

 • Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

 • Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

 • Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 • Nauka języka angielskiego (zajęcia dodatkowe) / poniedziałek i środa

10:00 - 10:30

 • II śniadanie „owoce”, czynności higieniczno - samoobsługowe po posiłku.

10:30 - 11:00

 • Praca plastyczno-techniczna odzwierciedlająca przepracowany materiał edukacyjny. Praca z książką

11:00 - 11:45

 • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.

 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

 • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

 • Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

 • Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 • Zajęcia taneczne, które odbywają się w każdy wtorek od 11:00 do 11:30

12:00 - 12:30

 • Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12:30 - 14:00

 • Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
  - kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
  - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w Sali;
  - odpoczynek /bajkoterapia/- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności, umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej;
  - zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę;
  - ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe;
  - zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
  - praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.

 • Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

 • Język angielski.

 • Praca z książką.

14:00 - 14:30

 • Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14:30 - 17:00

 • Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

 • Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.

 • Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe.

 • Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza.

 • Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.

 • Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.

bottom of page